Algemene voorwaarden Joymé Fashion
KvK 76771873        
E-mailadres:        info@joymefashion.nl

Artikel 1 JOYMÉ FASHION

 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt onder JOYMÉ FASHION verstaan de ondernemer: JOYMÉ FASHION, hierna te noemen JOYMÉ FASHION.

 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van JOYMÉ FASHION en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen JOYMÉ FASHION en de consument. Deze algemene voorwaarden worden, voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal JOYMÉ FASHION aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden te zien zijn. De algemene voorwaarden worden op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos toegezonden, indien dit nodig is. De tekst van deze algemene voorwaarden kan tevens langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld.

Artikel 2 Derden

 1. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede ten behoeve van derden die bij de uitvoering van enige opdracht door JOYMÉ FASHION zijn ingeschakeld respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten JOYMÉ FASHION wettelijk aansprakelijk zou kunnen zijn (derdenbeding).

 2. Een overeenkomst van opdracht komt tot stand tussen consument en JOYMÉ FASHION als zodanig en derhalve niet met personen die voor JOYMÉ FASHION werkzaam zijn. De keuze van de door JOYMÉ FASHION in te schakelen derden zal, waar mogelijk is, gebeuren in overleg met de consument met inachtneming van de hoogstnodige zorgvuldigheid.

 3. JOYMÉ FASHION is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De consument vrijwaart JOYMÉ FASHION tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder inbegrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de consument verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.
 4. JOYMÉ FASHION werkt samen met IDEAL en PostNL.

Artikel 3 Elektronische communicatie

 1. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij door de ontvanger het tegendeel wordt bewezen. De door JOYMÉ FASHION opgeslagen versie van de elektronische communicatie geldt tussen de consument en JOYMÉ FASHION als bewijs behoudens door de consument te leveren tegenbewijs. 

Artikel 4 Aanbod 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 2. Het aanbod bevat een nauwkeurige en volledige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goed inzicht van het aanbod te krijgen. Indien JOYMÉ FASHION gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave  van de aangeboden producten.

 3. Elke aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en plichten zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 4. Aanbiedingen van JOYMÉ FASHION gelden slechts op het moment dat consument het product bestelt. Aanbiedingen gelden derhalve niet automatisch voor nabestellingen. JOYMÉ FASHION kan voorts niet worden gehouden aan aanbiedingen indien consument had horen te begrijpen dat de aanbieding, danwel onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte. 

Artikel 5 De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tussen consument en JOYMÉ FASHION komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de consument en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 2. JOYMÉ FASHION bevestigt de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg. Zolang de ontvangst van aanvaarding niet door JOYMÉ FASHION is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 3. JOYMÉ FASHION treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige web omgeving.

 4. Indien de consument via de elektronische weg betaalt, zal JOYMÉ FASHION daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 5. JOYMÉ FASHION zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument de volgende informatie schriftelijk of elektronisch ter beschikking stellen:
  1. Het bezoekadres van de vestiging van JOYMÉ FASHION waar de consument met klachten terecht kan;
  2. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument gebruik kan maken van het herroepingsrecht, danwel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  3. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  4. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering en de wijze van betaling, aflevering en/of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
  5. Indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6 De prijs

 1. JOYMÉ FASHION  kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien JOYMÉ FASHION  op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven en andere wettelijke regelingen en/of bepalingen.

 3. Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen, heeft de consument het recht op de overeenkomst op afstand op te zeggen op de dag dat de prijsverhoging ingaat.

 4. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 5. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toestaan indien JOYMÉ FASHION dit bedongen heeft en:
  1. Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 6. Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in euro’s uitgedrukt inclusief btw en exclusief verzendkosten. 

Artikel 7 Aflevering & levertijd

 1. JOYMÉ FASHION neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen, en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 2. Als plaats van levering geldt het door de consument aan JOYMÉ FASHION kenbaar gemaakte adres.

 3. JOYMÉ FASHION heeft aan haar leveringsplicht voldaan zodra de door JOYMÉ FASHION geleverde producten een keer aan de consument zijn aangeboden. Het rapport van de vervoerder/bezorger van het product strekt tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

 4. In geval van weigering van de aangeboden zaken zullen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de geweigerde producten geheel voor rekening van de consument vallen, tenzij deze wegens gegronde redenen het recht op ontbinding van de koopovereenkomst inroept.

 5. JOYMÉ FASHION is gerechtigd tot het opvragen van de informatie die zij nodig heeft om de overeenkomst uit te voeren. Indien de consument nalatig is met het verstrekken van deze informatie, noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen en vallen de kosten hiervan voor rekening en risico van de consument.

 6. De levertijd vangt aan nadat alle benodigde gegevens in het bezit zijn van JOYMÉ FASHION.

 7. In het kader van de regels van de koop op afstand zal JOYMÉ FASHION bestellingen binnen een redelijke termijn van 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is, wegens voorraden of leverbaarheid, ontvangt de consument binnen 30 dagen na plaatsing van de bestelling bericht, tenzij schriftelijk anders overeen is gekomen.

 8. Ingeval van het door JOYMÉ FASHION niet kunnen nakomen van levering binnen 30 dagen, heeft de consument het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. 
 9. Mochten de producten om wat voor reden dan ook niet naar tevredenheid zijn, kunt u deze retour sturen. Deze kosten worden NIET vergoedt door JOYMÉ FASHION en zullen dus door de consument zelf betaald moeten worden.

Artikel 8 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor het risico van JOYMÉ FASHION behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van JOYMÉ FASHION alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 2. Een beroep op overmacht kan geschieden indien de omstandigheid die nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat JOYMÉ FASHION de overeenkomst had moeten nakomen.

 3. Indien nakoming van de overeenkomst wegens overmacht niet mogelijk gemaakt kan worden door JOYMÉ FASHION zijn beide partijen vanaf 2 weken na de niet-nakoming bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. 

Artikel 9 Betaling

 1. Betaling binnen Nederland geschiedt per online bankieren en overboeking. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van JOYMÉ FASHION.

 2. Alle betalingen dienen te geschieden op IBAN NL52RABO0350600090 ten name van JOYMÉ FASHION.

 3. JOYMÉ FASHION hanteert de volgende betalingsmogelijkheden:
  1. Betaling via iDeal hiermee kan de consument vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. Betaling per iDeal kan geschieden indien de consument een rekening bij de ABNAMRO, Rabobank, Postbank/ING, Fortis of SNS heeft.

 4. Na het verstrijken van de betalingstermijn van 10 dagen na de factuurdatum is consument van rechtswege in verzuim. Vanaf dit moment is consument een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van de maand voor een hele maand gerekend wordt.

 5. Indien de vordering door JOYMÉ FASHION uit handen moet worden gegeven ter incasso, is de consument een bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van €250,00.

 6. Indien aantoonbaar gemaakt kan worden door JOYMÉ FASHION dat er hogeren kosten zijn gemaakt dan redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze ook voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 10 Garantie & aansprakelijkheid

 1. JOYMÉ FASHION is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid door werknemers en indirecte schade of gevolgschade.

 2. De consument is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst voldoet, dient de consument deze gebreken direct schriftelijk aan JOYMÉ FASHION te melden. Gebreken en/of onjuist geleverde zaken dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering van de producten te worden geretourneerd aan JOYMÉ FASHION.

 3. Retourzendingen dienen te geschieden in de originele verpakkingen en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadigingen die ontstaan zijn na constatering van de gebreken en doorverkoop na constatering van de gebreken, doet het recht tot reclamatie en retour zenden vervallen.

 4. JOYMÉ FASHION is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van het product.

 5. De garantiebepaling is niet van toepassing indien:
  1. De consument in gebreke is;
  2. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd of bewerkt of door derden heeft laten repareren of bewerken. 

Artikel 11 Herroepingsrecht

 1. Consument is gerechtigd de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van het product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen te ontbinden. JOYMÉ FASHION mag de consument vragen na de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn renen(en) verplichten.

 2. De bedenktermijn in bovengenoemd lid gaat in op de dag nadat consument het product heeft ontvangen, of:
  1. Indien de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen . JOYMÉ FASHION mag, mits zij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren;
  2. Indien de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  3. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 3. De verplichtingen van consument tijdens de bedenktijd luiden als volgt:
  1. Tijdens de bedenktijd zal consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals zij dat in een winkel zou mogen doen.
  2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in artikel 10.4 sub a.
  3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als JOYMÉ FASHION  hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
  4. Zo snel mogelijk en binnen 14 dagen meldt de consument gebruik te willen maken van het herroepingsrecht middels het modelformulier voor herroeping aan JOYMÉ FASHION.

 4. De verplichtingen van JOYMÉ FASHION bij herroeping luiden als volgt:
  1. Indien JOYMÉ FASHION de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
  2. JOYMÉ FASHION vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door JOYMÉ FASHION  in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij JOYMÉ FASHION aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat zij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
  3. JOYMÉ FASHION gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
  4. Indien de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft JOYMÉ FASHION de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 12 Uitsluiting herroepingsrecht

 1. JOYMÉ FASHION kan producten uitsluiten van het herroepingsrecht, indien dit duidelijk wordt gemaakt bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst heeft vermeld. 

Artikel 13 Bescherming en geheimhouding persoonsgegevens

 1. Bij de uitvoering van de opdracht zal JOYMÉ FASHION alle relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens in acht nemen. JOYMÉ FASHION is een verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 2. JOYMÉ FASHION beschikt slechts over de persoonsgegevens die door bezoekers van de website van JOYMÉ FASHION zelf worden verstrekt.

 3. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden zonder voorafgaande toestemming van de consument, tenzij
  1. Dit delen van persoonsgegevens plaatsvindt in het kader van het betalingen, verzendingen en elektronische communicatie.
  2. JOYMÉ FASHION anderszins wettelijk verplicht is om dit te doen. Hierbij wordt telkens grote zorgvuldigheid betracht worden.

 4. Indien JOYMÉ FASHION gebruikt maakt van externe dienstverlening en deze derden toegang nodig hebben tot persoonsgegevens om deze diensten uit te voeren, worden er met deze derden contractuele, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen overeengekomen om te zorgen dat deze derden de gegevens van de consument alleen gebruiken of verwerken voor de met JOYMÉ FASHION afgesproken doeleinden.

 5. JOYMÉ FASHION zal de persoonsgegevens die zij ontvangt bij de uitoefening van de overeenkomst geheimhouden en zal, indien dat niet is overeengekomen, aan medewerkers werkzaam ten behoeve van JOYMÉ FASHION en derhalve niet in dienst van JOYMÉ FASHION een geheimhoudingsverplichting opleggen met betrekking tot de persoonsgegevens waarvan zij kennis kunnen nemen.

 6. JOYMÉ FASHION zal de persoonsgegevens die zij ontvangt op geen enkele wijze openbaar maken of aan derden ter beschikking stellen tenzij consument daarvoor voorafgaand toestemming heeft verleend of wanneer daartoe voor JOYMÉ FASHION een wettelijke verplichting bestaat. 

Artikel 14 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen is gekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door JOYMÉ FASHION geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrecht, et cetera, uitsluiten bij JOYMÉ FASHION en/of haar leveranciers. 

Artikel 15 Klachten & geschillen

 1. In geval van een klacht van een opdracht gever over de uitgevoerde werkzaamheden, dient deze schriftelijk te worden ingediend bij JOYMÉ FASHION ter attentie van de directeur/eigenaar.

 2. De directeur/eigenaar zal na bestudering van de klacht en het dossier zo spoedig mogelijk in overleg treden met de consument om te bezien op welke wijze de klacht kan worden opgelost.

 3. Op de overeenkomst tussen JOYMÉ FASHION en consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 4. Een klacht dient binnen 3 maanden schriftelijk aanhangig te worden gemaakt bij JOYMÉ FASHION